Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry:n säännöt

SÄÄNNÖT (22.11.2022)

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry (Y-tunnus 1732385-
0). Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on
Turku ja sen kielenä on suomi.

Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiirin jäsen.

Lippukunnan taustayhteisöjä ovat Turun tuomiokirkkoseurakunta sekä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se
tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan Turun
tuomiokirkkoseurakunnan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa
tekemäänsä taustayhteisösopimusta (ns. kolmikantasopimus). Edellä mainitut
yhteisöt tukevat yhdistyksen toimintaa taloudellisesti, sekä luovuttavat yhdistyksen
käyttöön tämän toiminnassa tarvitsemat tilat. Yhdistys noudattaa taustayhteisöjensä
periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n mukaisesti.

Lippukunnan toimintaa tukee myös Nuotiotyttöjen Tuki ry.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n
periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet,
partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.
Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset
ominaispiirteensä huomioon ottaen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta järjestää partion kasvatustavoitteiden
mukaista partiotoimintaa ja vahvistaa partion asemaa sekä toimintaedellytyksiä
toiminta-alueellaan. Lippukunta voi järjestää toimintaa myös lippukuntaan
kuulumattomille.

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa
tavoittelematon.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia,
järjestää varainkeruuta, harjoittaa toiminnan tarkoitusta varten julkaisutoimintaa,
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen
säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan
suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hallitus.

Sääntöjen mahdollisesti muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin
jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta
huolimatta.

4 § Jäsenmaksu

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaisen
jäsenen jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksuosuudesta sekä Lounais-
Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n
jäsenmaksuosuudesta. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.

Lippukunnan hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen lippukunnan
jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää
taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko
lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös
lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein. Jäsen
voidaan erottaa myös, mikäli hän toistuvasti aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiksi
väkivaltaisella käytöksellä, olennaisen uhan lippukunnan toiminnassa jäsenten
turvallisuudelle.

6 § Lippukunnan kokous

Lippukunnan varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous
järjestetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä. Hallitus määrää kokousten ajankohdan ja -paikan.

Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai lippukunnan kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen lippukunnan kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai lippukunnan
kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä
varten.

Lippukunnan ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.
Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnanvarsinaisella jäsenellä on yksi ääni lippukunnan
kokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Lippukunnan kokouksen koolle kutsuminen

Lippukunnan kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti tai
sähköisesti sekä laitettava esille kolon/toimitilan ilmoitustaululle viimeistään
neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siit kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30)
vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa.

8 § Lippukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan lippukunnanjohtaja ja taloudenhoitaja
 8. Valitaan tarvittaessa muita keskeisiä toimihenkilöitä
 9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, 6-12 henkilöä
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 11. Valitaan toiminnantarkastaja
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Hallitus ja sen tehtävät

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja, lippukunnanjohtaja, taloudenhoitaja sekä muut
syyskokouksessa valitut jäsenet, yhteensä 6-12 henkilöä. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa, kehittää ja valvoa lippukunnan toimintaa,
 2. edustaa lippukuntaa,
 3. vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuuden huolellisesta
  hoidosta,
 4. varmistaa lippukunnan toimintaedellytyksiä,
 5. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua
  kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
 6. hyväksyä yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten
  erottamisesta,
 7. pitää jäsenluetteloa, ja
 8. määrätä nimenkirjoittajat

10 § Taloudellinen toiminta

Lippukunnan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosikertomus ja tilinpäätös on
annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta
ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11 § Lippukunnan nimen kirjoittaminen

Lippukunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja lippukunnanjohtaja
yhdessä. Hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden yhdelle tai useammalle
henkilölle, jotka kirjoittavat lippukunnan nimen yksin tai yhdessä.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia lippukunnan kokouksessa, jos
sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen
muuttamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista
äänistä.

13 § Lippukunnan purkaminen

Lippukunta purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä
vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä lippukunnan
kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on
kannattanut lippukunnan purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että
kokouksessa käsitellään lippukunnan purkamista.
Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, lippukunnan varat käytetään
partiotoiminnan edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen määrittelemällä
tavalla huomioiden taustayhteisöjen kanssa voimassa oleva yhteistyösopimus (ns.
kolmikantasopimus).

Säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 03.11.2022 ja hyväksytty yhdistyksen
syyskokouksessa 22.11.2022.