Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry:n säännöt

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry:n säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, kotipaikka Turku ja virallinen kieli suomi.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä jäsentensä keskuudessa partiotyötä ja sen avulla kasvattaa terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen kokouksia, koulutusta, kilpailuja, leirejä, retkiä, urheilutilaisuuksia ja purjehduksia, joissa hyödynnetään partio-ohjelmaa, johon sisältyy uskonnollinen, kansainvälinen, isänmaallinen ja yhteiskunnallinen kasvatus.

Yhdistyksen harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta, ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kerätä varoja toimintaansa varten järjestämällä myyjäisiä ja tempauksia, sekä myymällä joulukortteja, omia julkaisuja ja ilmoitustilaa yhdistyksen lehteen, sekä järjestämällä retkiä ja purjehduksia ja osallistumalla partiopiirin ja -järjestön varainhankintaan. Yhdistyksen toiminta ei saa tuottaa voittoa toimintaan osallisille, eikä varojen hankinta saa muodostua yhdistyksen pääasialliseksi tarkoitukseksi.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi eli A-jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen B-jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 6 vuotta täyttänyt henkilö, jonka holhooja antaa suostumuksensa ja hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kaikki jäsenet hyväksyy tai erottaa yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

4 § JÄSENMAKSUT

A- ja B-jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun syyskokouksen määräämänä aikana. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää hallitus.

Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

5 § YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, lippukunnanjohtaja ja 3-10 muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja voi toimia myös hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa 1äsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Lisäksi yhdistyksessä toimii partiojohtajaneuvosto ja kipparineuvosto. Partiojohtajaneuvostoon kuuluvat partiojohtajat, joilla on voimassa oleva valtakirja, sekä vuosikokouksen valitsemat lippukunnan jäsenet. Kipparineuvostoon kuuluvat ne, jotka on hyväksytty toimimaan lippukunnan koulutusaluksen päällikkönä.

6 § PUHEENJOHTAJAN JA LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Puheenjohtajan tehtävänä on
– kutsua hallitus koolle ja johtaa puhetta sen kokouksissa

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on
– ylläpitää yhteyksiä taustayhteisöihin
– johtaa yhdistyksen partiotoimintaa näiden sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti
– pitää yhteyttä yhdistyksen jäsenten vanhempiin
– johtaa puhetta partiojohtajaneuvoston kokouksissa

7 § HALLITUKSEN, PARTIOJOHTAJANEUVOSTON JA KIPPARINEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on
– edustaa yhdistystä
– johtaa yhdistyksen toimintaa ja luoda edellytykset partiotoiminnalle
– valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä muut yhdistyksen kokouksille esiteltävät asiat
– valvoa lippukunnan toimihenkilöiden työskentelyä
– pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenasioista
– huolehtia yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta
– toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

Partiojohtajaneuvoston tehtävänä on
– johtaa yhdistyksen partiotoimintaa ja tehdä käytännön partiotoimintaan liittyvät päätökset

Kipparineuvoston tehtävänä on
– päättää ja vastata yhdistyksen koulutusaluksen käytöstä ja huollosta

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja ja lippukunnanjohtaja. Hallitus voi lisäksi nimetä yhden tai useampia nimenkirjoittajia sekä päättää, miten nämä merkitsevät yhdistyksen nimen.

9 § TALOUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa asiakirjat hallitukselle kirjallisine lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

§10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
7. Valitaan lippukunnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä sekä valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut hallituksen esille tuomat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten pyytää tai jos hallitus pitää sitä muutoin aiheellisena.

12 § KOKOUSKUTSU

Kokouskutsu on asetettava nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle tai lähetettävä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksissa käsiteltävästä sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

13 § TAUSTAYHTEISÖT

Yhdistyksen taustayhteisöinä toimivat Turun Tuomiokirkkoseurakunta, sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Taustayhteisöt tukevat yhdistyksen toimintaa taloudellisesti, sekä luovuttavat yhdistyksen käyttöön tämän toiminnassa tarvitsemat tilat.

Yhdistys noudattaa taustayhteisöjensä periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n mukaisesti.

Yhdistyksen ja edellä mainittujen taustayhteisöjen keskinäiset suhteet määritellään tarkemmin erillisellä sopimuksella.

Lippukunnan toimintaa tukevat perustamishetkellä myös äitikerho ja Nuotiotyttöjen Tuki ry -niminen yhdistys.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä annetaan muutosesityksen puolesta.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa molemmissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä annetaan purkautumisehdotuksen puolesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ja omaisuus taustayhteisöjen haltuun yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan yhdistyksen ja taustayhteisöjen tekemän sopimuksen mukaisesti.